17 de nov. 2009

El TC admet a tràmit el recurs d'inconstitucionitat contra la LEC

El ple del Tribunal Constitucional ha admèsa tràmit el recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'educació de Catalunya (LEC) interposat per més de 50 diputats del PP al Congrés. Així ho ha publicat el Butlletí Oficial de l'Estat.

S'ha recorregut contra un total de 38 articles de la llei -alguns en diversos apartats-, així com sis paràgrafs del preàmbul, tres disposicions transitòries i dues disposicions addicionals, tot això referint-se a aspectes lingüístics, curriculars i competencials.

El PP ha al·legat que la nova norma impedeix que en els centres catalans s'imparteixi la tercera hora de castellà, i ha assegurat que limita els drets de les famílies catalanes, segrega el currículum català amb la de la resta d'Espanya i crea un cos docent a part del nacional, impedint la mobilitat entre comunitats.

3 de nov. 2009

Calendari d'aplicació de la LEC

El govern ha aprovat, avui dimarts 3 de novembre de 2009, el calendari de desplegament de la LEC. En destaquem els aspectes principals per a l'escola concertada:

2010
 • Decret de l’autonomia dels centres educatius (31-12-2010)
 • Determinar l’escenari econòmic per complir les previsions d’homologació de les retribucions del professorat que presta els seus serveis en els nivells concertats (31-08-2010)
 • Implementar els sistemes d’informació per a l’actualització periòdica del mapa escolar i regular les característiques generals del mapa (31-12-2010)
 • Adequar els criteris i el procediment per a la programació de l’oferta educativa sostinguda amb fons públic (31-12-2010)
2011 
 • Determinar l’escenari econòmic per a l’actualització gradual dels mòduls de concert (altres despeses i homologació del personal), incloent-hi la previsió de les característiques de les adequacions o increments de mòdul que es poden derivar de la subscripció de contractes programa amb centres privats concertats (31-08-2011)
 • Reglament per a l’accés als concerts educatius i a la seva renovació i elements reglamentaris genèrics dels contractes programa (31-08-2011)
 • Regular el procediment d’admissió d’alumnat en els centres que presten el servei d’educació de Catalunya (31-12-2011)
2012
 • Homologar les retribucions entre el professorat dels centres concertats i el professorat dels centres públics (17-07-2012)
2017
 • Nova regulació del finançament del sosteniment dels llocs escolars de primer cicle d’educació infantil en centres educatius de titularitat privada (17-07-2017)
 • Finalitzar el procés d’adequació del mòdul del concert educatiu i definir les condicions de treball del professorat dels centres concertats en referència als professors dels centres públics (17-07-2017)
 • Completar la delimitació i la regulació de les zones educatives (17-07-2017)

2 de nov. 2009

Gabilondo ens ajuda a posar sobre la taula el concert de la postobligatòria

Ho explicava molt bé Jordi Casabella a El Periódico: La idea que va llançar dijous el ministre d’Educació, Ángel Gabilondo, d’ampliar aquests anys vinents l’escolarització obligatòria dels 16 als 18 anys requeriria, a més a més d’una injecció addicional de professorat i d’instal·lacions per poder adequar els instituts a la nova situació, estendre forçosament els concerts al batxillerat i els cicles de grau mitjà de la formació professional que imparteix l’escola privada. (...) El mateix conseller d’Educació, Ernest Maragall, va reconèixer ahir que això seria així quan va ser preguntat per la proposta de Gabilondo.
La disposició addicional vuitena de la LEC preveu que «en funció de les necessitats d’escolarització derivades de la programació educativa, poden concertar-se ensenyances de batxillerat i formació professional als centres en què s’imparteixin». La disposició es va introduir a l’articulat a petició de CiU, va disgustar ICV i va portar ERC a reclamar que el Govern del tripartit no fes ús d’aquella prerrogativa malgrat haver-ne aprovat la inclusió a la llei en benefici del pacte amb la primera formació política de l’oposició.

El Govern aprovarà demà el calendari de desplegament de la LEC

Montilla anuncia que el Govern aprovarà dimarts, 3 de novembre, el calendari de desplegament de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), i ha avançat que aquest desenvolupament arrencarà ja l’any vinent, 2010, “amb qüestions bàsiques” com són la implementació de “l’autonomia dels centres; els mecanismes i instruments d’avaluació del sistema educatiu; i el reforçament de les direccions dels centres públics”.

El president ha assegurat que el ràpid desplegament de la LEC, aprovada al Parlament el passat mes de juliol, “ens donarà, a partir d’ara, els instruments concrets per a la transformació positiva del nostre sistema educatiu”.

La regulació dels PQPI s’oblida de la LEC

S’ha publicat el Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial (DOGC, 14-9-09). Entre el moment en què va sortir a informació pública (abril de 2008) i la seva publicació (dilluns passat) s’han publicat altres textos normatius que hi tenen relació. Un és l’Ordre de Presidència, de 13 de juny de 2008, que establia el procediment d’autorització i les bases de la concessió de subvencions dels PQPI, la qual queda ara derogada. L’altre és la LEC, publicada el 16 de juliol. Mentre l’Ordre esmentada definia els PQPI com a «una modalitat de formació per a l’ocupació adreçada prioritàriament a treballadors en situació d’atur» (Ordre... art. 10) i en regulava la subvenció destinada als centres col•laboradors del SOC que els imparteixen, la LEC els concep com a una formació per «afavorir la inserció educativa i laboral» (LEC, 60), finançable amb concert singular si es fan en centres concertats (LEC, 205). En el període de gestació del Decret 140/2009 hi ha hagut, doncs, un problema de nitidesa conceptual. O bé els PQPI són accions formatives inscrites en el dispositiu de l’administració laboral i destinades treballadors aturats, o bé són ensenyaments gratuïts i universals (LEC, 5) inscrits en el sistema educatiu i destinats als joves que no han superat l’ESO. Més breument: o són ocupacionals, o són educatius.

L’entrellat d’aquest dilema, que el Govern no sembla haver resolt, rau en el finançament. Fins ara, qui ha aportat diners (propis i del Fons Social Europeu) ha estat el Departament de Treball a través del SOC. Educació regula i autoritza, però és Treball qui paga, i això li dóna, també, capacitat per regular. Si la regulació que estableix Treball i la que estableix Educació són contradictòries (cosa que passa més sovint del que caldria), qui surt perdent és el conjunt del sistema, perquè ningú no intervé per harmonitzar la situació.

És particularment enutjós que en les 38 pàgines de Diari Oficial que ocupa el Decret no s’hagi trobat un racó per recordar allò que preveu l’article 205 de la LEC sobre la concertació de caràcter singular dels PQPI. Ho és, entre altres motius, perquè els efectes del model de doble dependència (d’Educació i de Treball) que hem patit durant anys són deplorables: demores en l’inici del curs, precarietat en la situació dels formadors, discrepàncies entre les instruccions dels dos departaments, incertesa en els centres...

El Decret que comentem és la primera norma important que, en matèria educativa, el emet el Govern després de la LEC, i ens hauria agradat més apreciar una major concordança.