3 de nov. 2009

Calendari d'aplicació de la LEC

El govern ha aprovat, avui dimarts 3 de novembre de 2009, el calendari de desplegament de la LEC. En destaquem els aspectes principals per a l'escola concertada:

2010
 • Decret de l’autonomia dels centres educatius (31-12-2010)
 • Determinar l’escenari econòmic per complir les previsions d’homologació de les retribucions del professorat que presta els seus serveis en els nivells concertats (31-08-2010)
 • Implementar els sistemes d’informació per a l’actualització periòdica del mapa escolar i regular les característiques generals del mapa (31-12-2010)
 • Adequar els criteris i el procediment per a la programació de l’oferta educativa sostinguda amb fons públic (31-12-2010)
2011 
 • Determinar l’escenari econòmic per a l’actualització gradual dels mòduls de concert (altres despeses i homologació del personal), incloent-hi la previsió de les característiques de les adequacions o increments de mòdul que es poden derivar de la subscripció de contractes programa amb centres privats concertats (31-08-2011)
 • Reglament per a l’accés als concerts educatius i a la seva renovació i elements reglamentaris genèrics dels contractes programa (31-08-2011)
 • Regular el procediment d’admissió d’alumnat en els centres que presten el servei d’educació de Catalunya (31-12-2011)
2012
 • Homologar les retribucions entre el professorat dels centres concertats i el professorat dels centres públics (17-07-2012)
2017
 • Nova regulació del finançament del sosteniment dels llocs escolars de primer cicle d’educació infantil en centres educatius de titularitat privada (17-07-2017)
 • Finalitzar el procés d’adequació del mòdul del concert educatiu i definir les condicions de treball del professorat dels centres concertats en referència als professors dels centres públics (17-07-2017)
 • Completar la delimitació i la regulació de les zones educatives (17-07-2017)